โปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่งทหาร ชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ 173 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่งทหาร ชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ 173 ราย
ช่วงวันที่ 26 พฤษภาคม65 เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง พระราชทานตำแหน่งทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการกรุณาพระราชทานขั้นทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีแก่ทางด้านราชการ จํานวน ๑๗๓ ราย ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านทั้งสิ้น
นอกนั้นยังได้มีประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง พระราชทานตำแหน่งทหารเป็นกรณีพิเศษ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานตำแหน่งทหารต่ำลงยิ่งกว่าชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรแล้วก็นายทหารประทวน ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์แก่ทางด้านราชการ จํานวน ๕๕๘ ราย ดังต่อไปนี้